Informace o zpracování osobních údajů
Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_GDPR_WEB.docx 1
© KOMIX s.r.o., Datum vydání: 25.5.2018, verze: 00
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení)
Kontaktní údaje správce
KOMIX s.r.o., IČO: 47117087
sídlo Praha 5, Drtinova 467/2a, PSČ 150 00
Společnost je registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 12440 (dále jen „správce“)
ID datové schránky: 8sqgaah
Telefon: +420 257 288 211
E-mail: gdpr@komix.cz
www: https://www.komix.cz/
Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
Tato informace o zpracování osobních údajů platí také pro všechny internetové stránky společnosti KOMIX
s.r.o.:
https://www.komix.cz/
https://www.komixkariera.com/
https://www.erian.cz/
https://www.analyzyareporting.cz/
Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů
Správce nemusí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Účely zpracování a právní základ pro zpracování
Účely zpracování a právní základ pro zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro účely:
 výběrového řízení na volná pracovní místa a uzavření pracovní smlouvy,
 jednání o smluvním vztahu,
 obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů (vedení databáze uchazečů o zaměstnání, zasílání
obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb apod.),
 plnění povinností vyplývajících ze smluv,
 plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb,
 plnění zákonných povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,
 archivnictví vedené na základě zákona,
 vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů,
 zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb,
 pořádání obchodních akcí a školení,
 personalizovaného přístupu k našim internetovým službám,
 zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá správce vaše
kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu
vyjádříte nesouhlas.
Zdroje osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů
Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_GDPR_WEB.docx 2
© KOMIX s.r.o., Datum vydání: 25.5.2018, verze: 00
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány:
 přímo od vás (subjektů údajů),
 nepřímo od vás při využívání internetových služeb (kontaktní a poptávkové formuláře, cookies (nebo
obdobné technologie), IP adresa, URL adresa,
 kamerovým záznamem v prostorách na adrese společnosti.
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme
Identifikační údaje
Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení,
titul, firma, pozice ve firmě.
Kontaktní údaje
Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy
nebo kontaktní adresa.
Údaje o odborném zaměření
Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu
odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní
dotazníky.
Údaje o využívání internetových služeb
Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme další osobní údaje v
rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.
Osobní údaje pro hodnocení uchazečů o zaměstnání
Jedná se o informace o vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference. Tyto osobní
údaje získáváme přímo od vás v rámci výběrového řízení, a to prostřednictvím životopisu, testů, jiné
dokumentace a ústního pohovoru.
Rozsah zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste je nám poskytli, a to v souvislosti s uzavřením
smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždil jiným způsobem a zpracováváme je v
souladu s platnými právními předpisy, na základě našich oprávněných zájmů či k plnění zákonných
povinností.
Právní základ pro zpracování
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR správce zpracovává osobní údaje pokud:
 subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),
 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR),
 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR), kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Příjemci (kategorie příjemců), zpracovatelé a třetí strany
Osobní údaje s nikým nesdílíme a neposkytujeme je žádným třetím osobám. Vaše osobní údaje mohou být
za určitých podmínek zpřístupněny / předány pouze státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě
ČR apod.) v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
Některé z vašich osobních údajů pro účely výše uvedené pro nás zpracovávají naši zpracovatelé.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě
Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných.
Zpracovatelem cookie je Google Ireland Limited (Irsko). Detailní informace naleznete na
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
Informace o zpracování osobních údajů
Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_GDPR_WEB.docx 3
© KOMIX s.r.o., Datum vydání: 25.5.2018, verze: 00
Dalším zpracovatelem je společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite
5000, Atlanta, GA 30308 USA, provozující online službu MailChimp (Mailing list), která přistoupila k ujednání
Privacy Shield a poskytuje tak odpovídající úroveň ochrany osobních údajů evropských osob předaných z
Evropské unie do USA, a IMPER CZ, s.r.o., Viktora Huga 359/6, Praha 5, 15000, provozující online službu
leady.cz.
Pokud naši dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti KOMIX s.r.o., mají postavení
zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci zpracovatelské smlouvy a pokynů
od společnosti KOMIX s.r.o. a nesmí je využít jinak.
Předávání osobních údajů do zahraničí
Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí dalším správcům. Výjimečně jsou osobní údaje předávány na
základě uzavřených smluv zpracovatelům.
Doba zpracování (uložení) osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po pouze po nezbytně nutnou dobu. Jde o dobu:
 trvaní smlouvy,
 potřebnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu,
 pokrytou platným souhlasem subjektu osobních údajů po stanovenou dobu, nebo do jeho odvolání,
 vyplývající z příslušných právních předpisů, nebo
 stanovenou správcem osobních údajů ve spisovém a skartačním řádu správce.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba
uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro zasílání nabídky volných pracovních míst,
je doba uložení vašich osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.
Osobní údaje související s výběrovým řízením na volná pracovní místa jsou uloženy 6 měsíců od jejich
poskytnutí.
Osobní údaje související s plněním smluvních závazků na dodávky projektů, produktů a služeb jsou uloženy
do 10 let od ukončení smluvního vztahu na dodávku nebo technickou podporu.
V případě jednání mezi společností KOMIX s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které
nebylo završeno uzavřením smlouvy, je správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 2
let od ukončení příslušného jednání.
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném
rozsahu po celou dobu trvání takových řízení v rámci ochrany našich oprávněných zájmů.
Prostory společnosti jsou sledovány kamerovým systémem, o čemž jsou návštěvníci informováni. Účelem
zpracování osobních údajů je sledování vymezených prostor. Oprávněnými zájmy správců a třetích osob je
ochrana majetku a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření průběhu
nehodového děje na pracovišti, vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí
osoby do objektu pracoviště. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány v délce 7 dnů a poté jsou v
automatické smyčce přemazávány. Nejsou pořizovány zvukové záznamy, stejně tak není používán software
k porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů (např. charakteristiky pohybu či chůze
subjektů údajů).
Práva subjektů údajů
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními
předpisy. Pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování vašich osobních údajů, v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem máte právo:
 Na přístup k osobním údajům, dle čl. 15 GDPR, týkajícím se vás jako subjektu údajů (dotázat
se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)). V případě, že váš požadavek na
poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v
krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo
nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 Odvolat udělený souhlas se zpracováním. Tímto odvoláním souhlasu zároveň není dotčena
zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.
Informace o zpracování osobních údajů
Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_GDPR_WEB.docx 4
© KOMIX s.r.o., Datum vydání: 25.5.2018, verze: 00
 Na opravu, dle čl. 16 GDPR, pokud zjistíte, že zpracovávané osobní údaje o vás jsou neúplné
nebo nepřesné, potom máte právo na to, abychom je na základě vaší žádosti/informace doplnili
či opravili.
 Na výmaz, dle čl. 17 GDPR, vaše osobní údaje vymažeme, pokud nastane některý z těchto
důvodů:
a) vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
b) odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný jiný důvod
pro zpracování,
c) vznesete námitku proti zpracování z důvodu našich oprávněných zájmů a my shledáme, že
žádné takové oprávněné zájmy pro toto zpracování již nemáme,
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, tj. námi prováděné zpracování přestalo být v
souladu s právními předpisy.
 Vznést námitku proti zpracování, dle čl. 21 GDPR v případě, že:
a) zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na
přenositelnost údajů,
b) osobní údaje se zpracovávají pro účely přímého marketingu.
 Na omezení zpracování, dle čl. 18 GDPR, pokud není jasné, zda a kdy se budou muset osobní
údaje odstranit.
 Na přenositelnost osobních údajů, dle čl. 20 GDPR, které slouží pro předání vámi
poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
k jinému (vámi vybranému) správci.
Omezení vašich práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.
Automatizované rozhodování, včetně profilování
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně,
elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
KOMIX s.r.o.
Praha 5, Drtinova 467/2a, PSČ 150 00
ID datové schránky: 8sqgaah
Telefon: +420 257 288 211
E-mail: gdpr@komix.cz
www: https://www.komix.cz/
Pokud jsme vaší žádosti nevyhověli, nebo se domníváte, že jsme váš požadavek nedostatečně vyřídili, nebo
že zpracování vašich údajů není v pořádku, máte právo na stížnost, se kterou se můžete obrátit přímo na
dozorový úřad – Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky:
www.uoou.cz.
Tato informace je veřejně přístupná na internetových stránkách správce.
Průběžně můžeme „Informace o zpracování osobních údajů“ upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny
těchto „Informací o zpracování osobních údajů“ se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných „Informací
o zpracování osobních údajů“ na internetových stránkách společnosti KOMIX s.r.o.