CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Projekt Sjednocení přístupu k základním registrům v rezortu Ministerstva spravedlnosti

Zavedení základních registrů ve veřejné správě v roce 2011 sjednotilo datovou základnu, kterou si do té doby budovala každá instituce samostatně. Vyvstal ale nový problém: Jak na tuto jednoduchou strukturu napojit velmi rozmanitou množinu agendových informačních systémů (AIS), využívajících tato data k podpoře vlastních pracovních procesů? Počet těchto systémů jde u některých institucí do stovek, a stejně rozmanité dosud byly i technické způsoby jejich komunikace s jednotlivými evidencemi. Jak lze všechny tyto agendové systémy napojit na základní registry a nezvýšit přitom již tak obrovskou složitost struktury informačního systému?

Klient:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Charakteristika zákazníka

Jedním z ústředních orgánů státní správy ČR je Ministerstvo spravedlnosti, do jehož působnosti patří soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba a vězeňství. Rezortní organizace tedy zahrnují soudy všech úrovní (nejvyšší a vrchní soudy, okresní a krajské soudy), státní zastupitelství (nejvyšší a vrchní zastupitelství, okresní a krajská zastupitelství), Probační a mediační službu, Justiční akademii, Vězeňskou službu ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Rezort justice zajišťuje 8 základních agend:

  • agendu ministerstva spravedlnosti,
  • agendu probační a mediační,
  • agendu registru rejstříku trestů,
  • agendu okresních soudů,
  • agendu krajských soudů,
  • agendu vrchních a nejvyšších soudů,
  • agendu všech stupňů státních zastupitelství,
  • agendu vězeňské služby.

Každou z těchto agend podporuje jeden či více agendových informačních systémů, které požadují data ze základních registrů – registr obyvatel (ROB), registr právnických osob (ROS), RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a registr práv a povinností (RPP).

Výchozí situace zákazníka

Ministerstvo spravedlnosti, stejně jako všechny další orgány veřejné správy, stálo před úkolem napojit na základní registry, spuštěné do ostrého provozu 1. července 2011, veškeré agendové informační systémy všech rezortních organizací. Vedení rezortu přitom požadovalo takové řešení, které by minimalizovalo náklady na úpravy těchto aplikací a bylo natolik flexibilní, aby umožňovalo budoucí úpravy jednotlivých agendových systémů v důsledku legislativních změn, aniž by bylo třeba neustále upravovat programové řešení rozhraní na základní registry.
 
Komplikaci projektu představovala neustálenost základních registrů (v druhé polovině roku 2011 ještě probíhaly některé úpravy jejich webových služeb), dále potom nutnost spolupráce s velkým počtem dodavatelů rezortních agendových informačních systémů.

Naše řešení

Velkou výhodou společnosti KOMIX před jinými dodavateli byla prokázaná zkušenost s podobným projektem u stejného zákazníka – před 3 lety řešil KOMIX otázku, jak zajistit a zdokonalit komunikaci několika agendových informačních systémů s databází CEO (centrální evidence obyvatel). Řešení bylo postaveno na myšlence jednotné komunikační brány, jakožto jednotného místa pro přístup k základním registrům v rámci resortu. MSp spolu s tímto řešením navíc získalo také přehled o rozsahu a objemu komunikace podřízených organizací, zjednodušení správy aplikací a zajištění autorizace přístupů včetně vyšší úrovně zabezpečení.
 
Koncepci jednotné komunikační brány pro resort justice použila společnost KOMIX i v tomto případě. Potřeba úprav jednotlivých AIS se tak minimalizuje a zároveň je ponechána maximální volnost jejich dalšímu rozvoji.  Je snížena i jejich závislost na případných změnách základních registrů (jejich webových služeb) – to vše se vyřeší pouze úpravami komunikační brány.
 
Komunikační brána KMX_GTW  pracuje důsledně na principu webových služeb s pevnou strukturou rozhraní definovanou ze strany registrů. Dalším jejím principem je sjednocení řízení přístupových práv, protože k registrům již nepřistupují jednotlivé aplikace samostatně, ale prostřednictvím této komunikační brány.
 
Celý projekt byl dodán v potřebném rozsahu, požadované kvalitě a v určeném termínu. Realizační část byla spuštěna v únoru 2012, pilotní provoz v červnu 2012. Projekt byl ukončen v červenci 2012.  

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Podobně jako při prvním projektu se prokázaly hlavní výhody tohoto řešení v jednodušší správě celé IT infrastruktury (naše řešení posiluje jednotné prvky v aplikačním prostředí rezortu), ve vyšší bezpečnosti přístupů i možnosti ministerstva získat přehled o komunikaci všech rezortních institucí (a těch jsou stovky) se základními registry.
 
Největší předností tohoto řešení je jeho univerzálnost – princip komunikační brány mezi existujícími aplikacemi a základními registry lze použít v různých prostředích, bez ohledu na množství a věcný i technický charakter agendových informačních systémů, tedy i u jiných institucí veřejné správy. Toto řešení – ve srovnání se zdánlivě přímočařejším, ovšem technicky podstatně těžkopádnějším uzpůsobením všech jednotlivých aplikací pro komunikaci s registry – si vyžádá mnohem méně úsilí, času a tedy i finančních prostředků.