CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Národní systém Schengenského informačního systému (NS- SIS)

Hlavním dodavatelem celé infrastruktury Národního Schengenského informačního systému I. a II. generace je již od roku 2006 společnost Hewlett-Packard a.s. KOMIX s.r.o. zajišťoval kompletní dodávku specializované SW části pro Českou republiku, tedy adaptéru mezi národními agendovými systémy a centrálním systémem SIS pro obě generace.

Klient:

Ministerstvo vnitra České republiky

Poskytnutá řešení:

Vývoj software na zakázku

Schengenská úmluva stanovuje, že: "posláním Schengenského informačního systému… je udržovat veřejný pořádek a bezpečí občanů včetně bezpečnosti státu a realizovat ustanovení (Schengenské) úmluvy týkající se pohybu osob na území zúčastněných členských států pomocí informací předávaných prostřednictvím tohoto systému."

 Co je SIS a jeho vývoj

Schengenský informační systém je společný informační systém členských států Schengenské úmluvy, který umožňuje kompetentním úřadům v členských státech získávat na základě automatických dotazovacích postupů údaje zejména pro pátrání po osobách (hledaných, pohřešovaných, nebo kterým má být zabráněno vstupu na území členských států) a věcech (vozidla, registrační značky, cestovní a osobní doklady, registrační doklady k vozidlům, bankovky, zbraně a další). Do systému přispívají všechny členské státy, zásadně přímo, ze svých národních pátracích databází.

Primárním účelem tohoto systému je umožňovat orgánům určeným členskými státy automatický přístup k záznamům o osobách a věcech při hraničních, policejních a celních kontrolách, pro potřeby vydávání víz a povolení k pobytu a při činnostech určených na základě rozhodnutí Evropského parlamentu (např. při registraci vozidel). Obecným cílem systému je přispívat k udržování veřejného pořádku, odhalování trestné činnosti a bezpečnosti na území smluvních stran.

SIS je proto nezbytný při realizaci jak Schengenské úmluvy o pohybu osob, tak i při zajišťování policejní a soudní spolupráce v trestních případech. SIS je nástroj, který umožňuje spolupráci úřadů účastnících se na vytváření prostoru bez vnitřních hranic jako jedno z kompenzačních opatření.

Schengenský informační systém = základní předpoklad k odstranění vnitřních hranic v rámci Schengenského prostoru.

Vznik Schengenského informačního systému se datuje do roku 1995 společně se vznikem Schengenského prostoru. Dnes se tento systém označuje jako Schengenský informační systém 1. generace, zkráceně SIS 1.

S plánovaným rozšířením Evropské unie v roce 2004 o nové členské státy a s plánovaným rozšířením souboru vyměňovaných údajů bylo zahájeno budování Schengenského informačního systému 2. generace, zkráceně SIS II, který měl být uveden do provozu v roce 2007. Původně plánované spuštění SIS II bylo však podstatně oddáleno, proto bylo rozhodnuto, že se nové členské státy připojí k provizornímu rozšíření původního SIS I, tzv. SISone4ALL.

V České republice byl SIS uveden do provozu 1. září 2007. V noci z 20. na 21. prosince byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích a na mezinárodních letištích v rámci letů uvnitř rozšířeného Schengenského prostoru zmizely hraniční kontroly 30. března 2008.

Nově budovaný SIS II byl uveden do provozu v dubnu 2013. SIS II umožňuje sdílet podstatně širší množinu údajů, vč. biometrických v podobě fotografií, otisků prstů apod., poskytuje také prostor pro připojení více členských států.

Jak SIS funguje?

Srdcem SIS je centrální systém sídlící ve Štrasburku. V jednotlivých členských státech jsou potom umístěny tzv. Národní systémy Schengenského informačního systému (NS-SIS), které prostřednictvím složitého komunikačního protokolu umožňují zpřístupňovat ostatním státům vlastní záznamy a nad všemi záznamy provádět vyhledávání.

Většina členských států provozuje vlastní národní informační systémy pro podporu pátrání. Jejich NS-SIS systémy potom zajišťují nejen komunikaci s centrálním systémem a hledání ve sdílených datech, ale také převod informací z národních informačních systémů do SIS. Tvoří tak adaptér mezi lokálními agendovými informačními systémy a SIS. Adaptace národních systémů na SIS zahrnuje zejména přizpůsobení struktury, významu a logiky předávaných informací, zajištění překladů a kontroly předávaných informací a koordinace dílčích orgánů a organizací, které se na procesu komunikace v rámci SIS podílejí.

Dostupnost a spolehlivost především

Zrušení hraničních kontrol na vnitřních hranicích Schengenského prostoru je podmíněno přísnějšími a důslednějšími kontrolami na vnějších hranicích tohoto prostoru. Jedná se zejména o ochranu pozemních hranic okrajových států, ochranu vodních hranic u států, které mají mezinárodní námořní a říční přístavy a ochranu mezinárodních letišť, která se týká všech členských států.

Schengenská dohoda stanovuje, že v rámci pohraniční kontroly na vnějších hranicích Schengenského prostoru (pozemní, vodní, letecké) musí proběhnout lustrace vůči společné databázi hledaných osob a předmětů v rámci SIS. Případná nedostupnost SIS v členském státu Schengenského prostoru tak okamžitě způsobí pozastavení provozu na jeho vnějších hranicích, v případě delšího výpadku je dokonce povinnost obnovit hraniční kontroly na jeho hranicích s ostatními zeměmi Schengenského prostoru.

Důsledky každého výpadku SIS jsou tedy velmi závažné, proto je právě z hlediska dostupnosti a spolehlivosti systému SIS i všech jeho komponent věnována extrémní pozornost a vysoká dostupnost jednotlivých součástí je zajištěna na všech úrovních.

Hlavní přínosy SIS:

  • Výrazné zjednodušení cestování v rámci států Schengenského prostoru – praktické zrušení vnitřních hranic a hraničních kontrol.
  • Finanční úspory spojené se zrušením ostrahy vnitřních hranic.
  • Prohloubení policejní spolupráce mezi členskými státy.

Hlavní technické vlastnosti SIS:

  • Vysoká dostupnost a spolehlivost ve všech HW i SW aspektech.
  • Intenzívní mezinárodní spolupráce zejména při velkém množství integračních testů.
  • Vysoký výkon zejména pro vyhodnocování dotazů. 

Shrnutí

SIS je důležitým informačním systémem, který podstatně ovlivňuje životy většiny občanů zemí Evropy. Bez existence SIS by cestování v rámci Evropy bylo mnohem složitější, než je tomu dnes. SIS je charakterizován intenzívní mezinárodní spoluprací a svými nároky na výkonnost, spolehlivost a dostupnost. Jeho výpadek má za následek zastavení odbavování na tzv. vnějších hranicích.  V případě České republiky jsou to mezinárodní letiště. Případný delší výpadek by pak měl za následek obnovení standardních hraničních kontrol.

Hlavním dodavatelem celé infrastruktury Národního Schengenského informačního systému I. a II. generace je již od roku 2006 společnost Hewlett-Packard a.s. KOMIX s.r.o. zajišťoval kompletní dodávku specializované SW části pro Českou republiku, tedy adaptéru mezi národními agendovými systémy a centrálním systémem SIS pro obě generace. Dodávka KOMIX s.r.o. zahrnovala kompletní životní cyklus počínaje analýzou, přes návrh a vývoj až po různé typy funkčního, zátěžového a integračního testování.

Momentálně obě společnosti zajišťují podporu bezproblémovému provozu tohoto systému a implementaci jeho nezbytných úprav v souvislosti s měnící se mezinárodní bezpečnostní situací, např. v souvislosti s novými bezpečnostními riziky.

Případovou studii si můžete stáhnout  zde (442.6 kB, Adobe Acrobat dokument).