CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Ověřování petic pro přímou volbu prezidenta ČR

Historicky první přímá volba prezidenta České republiky se uskutečnila v lednu roku 2013, do té doby byl prezident volen nepřímo, Parlamentem ČR. Češi tak poprvé získali možnost vybrat si novou hlavu českého státu, nástupce dosavadního prezidenta Václava Klause. Podle zákona o přímé volbě prezidenta ČR může kandidáta na prezidenta navrhnout skupina minimálně 20 poslanců či 10 senátorů. Kandidátem se může stát i jakýkoliv občan, který dosáhl věku 40 let a jehož nominace je podpořena peticí podepsanou minimálně 50 tisíci voliči (petenty). A právě kontrola a automatizované ověřování údajů na petičních listinách prezidentských kandidátů představovala nelehký úkol.

Klient:

Ministerstvo vnitra České republiky

Poskytnutá řešení:

Vývoj software na zakázku

Charakteristika zákazníka

Subjektem zodpovědným za organizaci, převzetí, zpracování a vyhodnocení kandidátních listin, jejichž součástí jsou i petiční archy, bylo určeno Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „MV ČR“). Úkolem MV ČR byla, kromě vlastní organizace voleb, také registrace prezidentských kandidátů na základě kontroly náležitostí kandidátních listin; u kandidátů s petiční podporou voličů pak na základě kontroly platnosti údajů uvedených na petičních arších.

Ověřování údajů z prezidentských petic probíhalo automatizovaně ve dvou základních krocích. V prvním kroku bylo provedeno naskenování petičních archů do digitalizovaných obrazů a stanoven celkový počet záznamů osob, které petici podepsaly. Následně byly náhodným výběrem z petičních archů zvoleny dva kontrolní vzorky obsahující záznamy 8500 petentů. Tyto záznamy s informacemi o petentech byly převedeny do datových vět a určeny k dalšímu ověření.

Druhým krokem bylo ověření ztotožnění petentů s údaji dvou kontrolních zdrojů: základního registru obyvatel (ROB) a informačního systému evidence obyvatel (ISEO). Petenti zařazení do náhodně vybraných vzorků byli nejprve ztotožněni se záznamy v kontrolních zdrojích, následně bylo na základě údajů získaných z kontrolních zdrojů ověřeno naplnění zákonných požadavků na platnost záznamu na petici.

Výchozí situace

Plněním zakázky „Automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta“ byla pověřena společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o. (dále jen „HP“), která spolupracovala na zajištění jednotlivých fází projektu s dalšími subdodavateli.

V oblasti dodávky služeb zpracování petičních archů, skenování, stanovení celkového počtu záznamů petentů, vytvoření kontrolních vzorků a převedení záznamů vybraných petentů do datových vět spolupracovala HP se společností scanservice a.s.

V oblasti vývoje, implementace a provozní podpory informačního systému Petice (dále jen „IS Petice“) pro podporu ověřování správnosti údajů obsažených v datových větách kontrolních vzorů byla partnerem HP společnost KOMIX s.r.o.

Řešení společnosti KOMIX s.r.o.

Úkolem společnosti KOMIX byl vývoj a implementace IS Petice, který řešil tři základní úlohy. První úlohou bylo tzv. ztotožnění petenta s osobou evidovanou v základním registru obyvatel (ROB) a informačním systému evidence obyvatel (ISEO). Tento krok byl proveden nejprve automaticky, pokud při ztotožnění nebyl zjištěn souhlas údajů, pokračovalo se manuálně, tzv. ztotožněním operátorem.

Druhou úlohou bylo ověření platnosti záznamu každého ztotožněného petenta z pohledu naplnění zákonem stanovených podmínek, což se dělalo také proti údajům z kontrolních zdrojů dat. Petent musel nejpozději v druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nesměl zemřít dříve, než mohl dle zákona započít sběr podpisů pod petice, musel mít právní způsobilost a české státní občanství. Kromě toho byl ještě ověřován duplicitní výskyt stejného petenta v rámci vybraného kontrolního vzorku každé petice.
 
Třetí úlohou bylo zpracování statistik – podkladů pro finální rozhodnutí MV ČR, zda kandidát splňuje podmínky pro přijetí kandidatury či nikoliv. Rozhodnutí o kandidatuře bylo prováděno v souladu s postupem vyhodnocení kontrolních vzorků tak, jak jej definuje zákon o přímé volbě prezidenta.

Ministerstvo vnitra bylo ve velmi nezáviděníhodné situaci, kdy čas na řešení, čas na celé zpracování dat petic, který nebylo možno prodloužit z důvodu zákonných lhůt, a značný zájem veřejnosti vyžadoval maximálně efektivní, rychlé a sladěné kroky všech zúčastněných pracovních skupin. Navíc sbírané údaje obsahovaly osobní data jak kandidátů, tak i petentů, což vyžadovalo vyšší režim zabezpečení.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Od začátku bylo zřejmé, že první přímé volbě prezidenta České republiky, resp. jí předcházejícím krokům, je nutné věnovat maximální úsilí, jak na straně ministerstva, tak na straně dodavatele služeb. Předpokladem byla úzká součinnost řešitelských týmů na všech úrovních. Pravidelné pracovní schůzky, okamžité vzájemné informování o všech aspektech, které by mohly mít vliv na zpoždění vůči stanovenému harmonogramu, denní kontakt pracovníků.

Vedoucí pracovníci zapojených odborů ministerstva byli pod značným tlakem veřejnosti i médií. První přímá volba vyžadovala interpretaci nového zákona, který dosud nebyl použit, a celý postup vyhodnocení kontrolních vzorků musel být jednoznačný, prokazatelný, zdokumentovaný a auditovatelný.

Podíváme-li se zpětně na dodané řešení a služby, zjistíme, že zejména profesionální přístup řešitelů a příkladná spolupráce zákazníka a dodavatelů, zajistily úspěšné dokončení zakázky, a to nejen po stránce informatické, ale především splnění zákonných úkolů a termínů Ministerstva vnitra.