CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Projekt Statistika důchodového zabezpečení pro ČSSZ

Kdykoliv se v Čechách sejde více lidí, dříve či později přijde řeč na napjatou situaci státního rozpočtu. Nepopulární úspory jsou dávány do souvislosti s nutností sociálních výdajů, které tvoří přibližně 40 % všech výdajů státního rozpočtu. Proto je velmi důležité, aby vláda i parlament měly k dispozici přesnou a podrobnou statistiku o  vývoji sociálních dávek. K zajištění tohoto předpokladu významně přispěla společnost KOMIX tím, že pro Českou správu sociálního zabezpečení vybudovala systém zpracování těchto statistik.

Charakteristika zákazníka

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spadající pod působnost Ministerstva práce a sociálních věcí je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR. Její výjimečnost je dána jak výší jejího rozpočtu, tak zejména její odpovědností za výplatu významné části sociálních dávek, které představují nejvýznamnější položku státního rozpočtu (představují 38 % z jeho celkových výdajů). ČSSZ spravuje záležitosti více než 8,3 miliónu klientů, z toho jsou více než 2,8 miliónu důchodců.

ČSSZ sama či ve spolupráci se zaměstnavateli zajišťuje výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a ošetřovného pro prakticky celou pracující populaci ČR. Pro vládu ČR a fiskální řízení státního rozpočtu je velmi důležitá statistická činnost, která vyjadřuje trendy v oblasti sociálních dávek pro důchodce, nezaměstnané, osoby v pracovní neschopnosti.

Výchozí situace zákazníka

V polovině 90. let vrcholily práce na první etapě důchodové reformy. Výrazem těchto systémových změn byla příprava zákona o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti 1. 1. 1996. Jedním z důsledků reformy byl požadavek zásadní inovace statistického systému v oblasti důchodových dávek. Výsledkem byl projekt DSTAT, jehož cílem byla integrace dat z řady aplikačních modulů a poskytnutí možnosti tvorby výstupů pro provozní, statistické a vykazovací účely. Mezi hlavní záměry projektu patřilo:

1) Sjednocení uložení dat o důchodech ve statistické databázi, která bude sloužit jako základní zdroj dat pro jejich zobrazení a další zpracování;
 
2) Možnost vytvářet dynamické statistické výstupy podle požadavků uživatelů. Tedy nejen pevně definované výstupy (statistické ročenky), ale vybudování volného dotazovacího systému, který umožní realizovat i vlastní sestavy (ad hoc dotazy).

Význam i náročnost projektu dokumentuje skutečnost, že byl financován z prostředků evropského programu PHARE.

Naše řešení

Počátky systému DSTAT v roce 1995

Architektura systému byla klasická třívrstvá – byla tvořena vlastním datovým skladem, logickou a prezentační vrstvou aplikace. Do databáze byly v rámci prvního naplnění přeneseny statistické ukazatele 2,5 mil. důchodců a 3 mil. vyplácených důchodů.

Uživatelé mohli k agregovaným datům přistupovat dvěma způsoby: buď běžným webovým prohlížečem ke zjednodušené prezentační vrstvě (tzv. tenký klient), nebo prostřednictvím nainstalované aplikace a plnohodnotné prezentační vrstvy (tzv. těžký klient: vlastní aplikace Komix Warehouse pro vytváření multidimenzionálních kostek a prezentace dat v prostředí MS Excel).

Na začátku roku 1996, kdy nový zákon o důchodovém pojištění vstoupil v účinnost, zprovoznila společnost KOMIX celý systém DSTAT, který automaticky zpracovával statistiky počtu důchodců a výše důchodů dle typů důchodů, regionálního, časového a věkového členění.

Nasazení technologie QlikView pro prezentační vrstvu

Výhody tříúrovňové architektury – s možností relativně nezávisle upravovat a rozvíjet jednotlivé vrstvy – se plně projevila v roce 2009. Prezentační vrstva systému DSTAT byla tehdy převedena do prostředí QlickView, což na jedné straně umožnilo uživatelům vytvářet si vlastní analýzy a reporty bez závislosti na programátorských kapacitách, na druhé straně znatelně zvýšilo rychlost zpracování dat a odezvu systému na zadané dotazy. Vlastní databázová základna byla touto změnou nedotčena, zůstala v prostředí Informix.

Překlopení databázového prostředí do technologie Oracle

V roce 2010 přikročil ČSSZ k další etapě sjednocení technologických platforem, která se nyní týkala databázových prostředí. Z těchto důvodů bylo i databázové prostředí systému DSTAT překlopeno z Informixu na technologii Oracle. Všechny datové pumpy přitom byly převedeny z proprietárních nástrojů na standardní ETL nástroj, což mělo za následek lepší dokumentaci i snazší údržbu.

Hodnocení – přínos pro zákazníka

Díky systému DSTAT vede Česká správa sociálního zabezpečení statistiky z oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení, důchodového a nemocenského pojištění. Systém pravidelně zpracovává data do podoby Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění – důležitého dokumentu, jímž se ČSSZ prezentuje na veřejnosti.