CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

Systém pro zpracování žádostí o elektronické občanské průkazy

Společnost KOMIX zajistila významnou část projektu nových občanských průkazů pro občany České republiky, vydávaných od ledna 2012. Odpovídala za návrh a implementaci softwarového jádra celého systému. Toto jádro zajišťuje komunikaci mezi několika stovkami výdejních míst na místních úřadech po celé republice, centrálními registry a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, která průkazy centrálně vyrábí.

Klient:

Ministerstvo vnitra České republiky

Výchozí situace zákazníka

Potřeba jednodušší komunikace občana s úřady, jakož i návaznost na projekt centrálních registrů veřejné správy vyvolaly změnu podoby občanských průkazů ČR. Nové, tzv. elektronické občanské průkazy (eOP) měly mít šikovnější formát kreditní karty a obsahovat čip, umožňující nahrát na tento průkaz elektronický podpis či výhledově další průkazy (např. řidičský průkaz nebo průkaz zdravotní pojišťovny).

V důsledku organizačních nejasností při přípravě mohl projekt začít teprve v srpnu 2011, přičemž nové občanské průkazy se měly začít vydávat již 2. ledna 2012.

Zákazník, Ministerstvo vnitra ČR a jeho hlavní dodavatel STÁSTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jen „STC“), potřebovali vybudovat systém výdeje nových občanských průkazů včetně organizačního zázemí, výdejních míst v obcích (novinkou bylo např. pořizování fotografií žadatelů při podání žádosti), zajištění centrální výroby průkazů v STC a vývoj softwarové aplikace, která by tento systém řídila. To vše během cca 4 měsíců. Výhodou bylo, že pro vymezený úkol bylo možné využít existující infrastrukturu z podobného projektu CDBP (výdej nových pasů s biometrickými prvky).

Náš přístup – průběh projektu

Společnost KOMIX se do projektu zapojila jako subdodavatel společnosti ATOS IT Solutions and Services, s.r.o. – hlavního dodavatele STC. Zatímco ATOS a jeho další subdodavatelé zajišťovali zejména infrastrukturu a integraci projektu, naším úkolem bylo vyvinout vlastní jádro systému – tj. příslušnou softwarovou aplikaci. Pro to, že si nás dodavatel k tomuto úkolu vybral, hovořily naše získané zkušenosti z předchozího podobného projektu – vydávání biometrických cestovních pasů (projekt CDBP), kde jsme získali znalost agendy vydávání průkazů pro občany.

Svůj úkol jsme stihli realizovat včas a v požadované kvalitě. Při realizaci jsme využili metod agilního programování včetně sestěhování celého realizačního týmu do jedné místnosti.

Výsledek projektu – přínos pro zákazníka

První pracovní den roku 2012 se začaly na několika stovkách míst po celé republice žádosti o vystavení nových občanských průkazů přijímat a následně zpracovávat. Tato skutečnost byla zaregistrována prakticky všemi médii. Kritizovány byly pouze dlouhé fronty v některých místech, způsobené delším odbavováním (fotografie byly pořizovány většinou až u přepážky) a také náporem lidí, kterým platnost občanského průkazu skončila již v závěru předchozího roku a kteří dostali jen dočasný doklad, aby si mohli pořídit občanský průkaz nový.

Pro koncového zákazníka, Ministerstvo vnitra, byl úspěšný start tohoto projektu jedním z kroků na cestě ke spuštění centrálních registrů, které se uskutečnilo k 1. červenci 2012.

Společnosti ATOS, našeho bezprostředního zákazníka v projektu, jsme pomohli splnit obtížný úkol, který bylo třeba realizovat v šibeničním termínu.

Použité technologie

.NET, Java EE, biometrické technologie, integrace specializovaných HW a SW komponent, PKI, čipové karty, HSM, webové služby