CZ EN

Telefon:

+420 257 288 211

TARIC – Systém integrovaného celního tarifu Evropské unie

Jedním ze zásadních momentů byl vstup České republiky do EU k 1. 5. 2004. Tento moment neměl vliv pouze na legislativní základ našeho státu, ale musela se mu přizpůsobit i IT podpora v mnoha státních úřadech. A právě Celní správa ČR byla tou organizací, kterou tato změna postihla nejvíce.

Klient:

Generální ředitelství cel

Charakteristika zákazníka

Celní správa ČR je státní orgán, jehož hlavními úkoly jsou výběr cla, poplatků a daní, kontrola dovozu a  vývozu zboží do/ze zemí mimo EU a také ochrana a regulace domácího trhu včetně bezpečnostních hledisek. Vzhledem k tomu, že EU představuje jednotný celní prostor, jsou tyto úkoly plněny v rámci celé EU.

Celní správa ČR se v oblasti celního řízení řídí především evropskou legislativou a je pravděpodobně svázána s EU více než jiné státní instituce. To také ovlivňuje informační systémy, jež Celní správa ČR využívá a jež jsou provázány se systémy používanými v ostatních zemích EU. Důraz na kvalitu IS je tedy obrovský.

Výchozí situace 

Po vstupu do EU musí IT systémy celní správy splňovat standardy, které jsou dány evropskou legislativou a technické specifikace musí být odsouhlaseny příslušnými orgány EU. IT systémy všech členských zemí mají tedy stejné standardní funkcionality s možností zavedení národních specifik a společné komunikační rozhraní. Vzhledem k tomu, že EU představuje i jednotný celní prostor, musí být tyto systémy schopny vzájemně komunikovat a aby si porozuměly, musí mít i stejnou interpretaci dat.

Jednou ze zásadních funkcionalit systému je výpočet výše cla a dalších poplatků, které musí být vyměřeny při dovozu zboží ze zemí mimo EU. Přestože jsou celní sazby v rámci EU jednotné, výpočet výše cla je dnes velmi složitou záležitostí. Tento výpočet pracuje s mnoha proměnnými a dnes je téměř nemožné vypočítat výši cla ručně tak, jak to bylo možné dříve.

Pro zajištění jednotného výpočtu výše cla EU vyvinula systém TARIC, který obsahuje veškerá data, včetně národních opatření, potřebná pro výpočet. Tento systém poskytuje všem členským zemím EU data formou denních aktualizací, které je nutné zpracovat a načíst do národního systému TARICu, ten pak data poskytuje dále národním agendovým IT systémům.

Naše řešení

Společnost KOMIX se podílela na vývoji a nasazení národní centrální aplikace TARIC ve dvou zásadních etapách.

1.    Etapa – vývoj a nasazení v prostředí UNIX

V roce 2002 byla započata první etapa vývoje národní části systému TARIC. Společnost KOMIX se začala seznamovat se standardy komunikace s  evropskými systémy a bylo potřeba zanalyzovat strukturu a formu přicházejících dat. Celní správa ČR, stejně jako další členské země, měla své specifické požadavky na uložení dat a práci s nimi. Byla připravena analýza a vytvořena architektura systému, který zahrnoval jak načítání dat pocházejících z EU, tak práci s národními opatřeními, která vznikala v rámci české celní správy.

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dvě základní části systému: Centrální datové úložiště a  systém pro práci s národními opatřeními (Národní integrovaný tarif – NIT).

Data jsou denně formou aktualizačních datových zpráv přijímána a načítána přes komunikační rozhraní privátní sítě CCN/CSI (privátní komunikační infrastruktura celních správ EU). Poté jsou data podrobena sadě kontrol, které dokážou odhalit nekonzistence v zaslaných datech, a v případě zásadních chyb je import dat zastaven a jsou zaslány informační zprávy určeným správcům. Pokud je zaslaná datová zpráva v  pořádku, jsou data uložena do Centrálního datového úložiště.

Dále byla vytvořena aplikace NIT. Tato část systému zahrnovala komplexní řešení pro řízení životního cyklu jednotlivých národních opatření od  jejich registrace, přes jejich schválení a zavedení do systému, až po  ukončení platnosti takového opatření.

V rámci první etapy byly využity rozdílné technologie. Komunikační brána CCN/CSI je postavena na  technologiích UNIX. Jako databázové úložiště bylo využito technologie IBM Informix a aplikace NIT byla vyvinuta jako intranetová aplikace založena na technologiích Apache s modulem FastCGI.

2.    Etapa – migrace a upgrade systému do prostředí MSSQL

V roce 2005 se Celní správa ČR rozhodla sjednotit technologickou platformu na produkty společnosti Microsoft® u všech systémů, a tím i u  národního systému TARIC.

První část projektu byla zahájena v  prosinci 2006, kdy proběhla počáteční analýza. Součástí celého projektu byla migrace aplikací a dat do nového technologického prostředí a  integrace do provozovaného informačního systému Celní správy. Celý systém byl tedy převeden z technologií Java a IBM na technologie Microsoft ® a provedena celková integrace systému do jednotného technologického prostředí.

Nový systém byl uveden do provozu v prosinci 2008.   

Hodnocení – přínos našeho řešení pro zákazníka

V případě I. etapy obdržela Celní správa ČR spolehlivé národní řešení pro práci s daty pocházejícími z EU. Nad rámec požadavků vycházejících z EU standardů byly vytvořeny sofistikované kontroly, které pomohly odhalit případné nekonzistence dat a tím zabezpečit bezchybný výpočet celního dluhu a dalších poplatků.

V případě II. etapy byl systém bez problémů migrován na nové technologie zapadající do koncepce rozvoje ICT české celní správy. Tento systém je pevnou součástí celé infrastruktury celního a daňového systému, a poskytuje svá data nejenom jednotlivým agendovým systémům Celní správy ČR, ale také jsou data poskytována deklarantské veřejnosti formou příslušných číselníků.

Použité technologie

MS SQL Server 2005, Microsoft Framework 2.0 SP1, ASP .NET s integrací do portálu celní správy, IBM Informix Client SDK 2.90.TC6R1, C++ (CCN/CSI API)